Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

19:38
7434 21c0 390
Reposted fromartois artois viaparachute parachute
19:38
3858 b944 390
Reposted fromblubra blubra viaparachute parachute
19:37
W niedzielę jest najgorzej. Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę. 
— Kaja Kowalewska
19:37
Tęsknisz czasem?
Reposted frompustemysli pustemysli viaparachute parachute
19:20
6654 bf5e
Reposted fromfungi fungi viaparachute parachute
19:20
6683 062d 390
Reposted fromfungi fungi viaparachute parachute

December 05 2016

22:47
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaparachute parachute
22:47
22:09
Reposted fromsilence89 silence89 viaproof proof
01:06
9017 51a6
Reposted fromadamkrk adamkrk viagriber griber
01:06
6073 9c74 390
Reposted fromGummiBonBon GummiBonBon viagabrielle gabrielle
00:59

Everything was Ok, until....
Reposted fromCM12 CM12 viakrainakredek krainakredek
00:58
0371 e461 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
00:58
3302 1947 390
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice
00:56
6685 dcad 390
Reposted fromlubiedarkside lubiedarkside viaretaliate retaliate
00:54
9932 132f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viapatidaga patidaga
00:53
  Nie czekaj na wzajemność 
  telefon i róże 
  gdy ciebie nie chcą 
  nie piszcz nie szlochaj

  najważniejsze przecież że ty kogoś kochasz

  czy wiesz 
  że łzy się śmieją kiedy są za duże

— Jan Twardowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viaparachute parachute
00:53
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— zdecydowanie..
Reposted fromcripple cripple viaparachute parachute
00:52
"Maleńka, ty jesteś "bardziej". Bardziej kochasz, bardziej pragniesz, bardziej czujesz, bardziej marzysz, bardziej dajesz, bardziej cierpisz... Bardziej, bardziej, bardziej. Nie umiesz zmniejszyć swojego serca i nie próbuj, proszę. Wiem, że tak byłoby łatwiej, ale jeżeli przestaniemy żyć bardziej, to kto pokaże światu, czym jest miłość?" - Listy do Małej 
00:52
I am waiting i się chyba kurwa nie dowaiting.
— facebook
Reposted fromkajcia kajcia viaparachute parachute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl